Annonce
Vestjylland

Vestjysk Bank har fået fire påbud af Finanstilsynet: Direktøren ikke bekymret

Administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen finder ikke Finanstilsynets påbud for alamerende, men der er ting, der skal rettes til. Foto: Morten Stricker
Vestjysk Bank har fået fire påbud af Finanstilsynet. Administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen mener ikke, at der er noget alarmerende i de fire påbud.

Lemvig/Holstebro: 2019 har på mange måder været et godt år for Vestjysk Bank med en række gode nyheder om bedre bundlinje, opjusteringer, stigende aktiekurser og farvel til restriktioner fra EU.

Men ikke alt er positive nyheder. Finanstilsynet har netop offentliggjort, at de har været på ordinær inspektion i Vestjysk Bank, og det har medført fire påbud fra tilsynet.

- Det er ikke noget alarmerende i de påbud, vi har fået. Det handler mest om noget administrativt, som vi er godt i gang med at få styr på. Det er ikke noget, der gør, at kunderne skal være nervøse for at være i Vestjysk Bank, siger Vestjysk Banks administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen.

Et af påbudene handler om kvaliteten - boniteten - af bankens nye privat- og erhvervskunder i forhold til den seneste inspektion.

I Finanstilsynet redegørelse hedder det, at bankens forretningsmodel er kompleks på grund af mange store og komplicerede udlån. Bankens indberetninger viser, at boniteten på bankens udlån generelt er forbedret siden seneste inspektion, men boniteten er fortsat markant svagere end gennemsnittet af gruppe 2-pengeinstitutter. (lignende banker). Kun 24 procent af de nye erhvervseksponeringer og halvdelen af nye privatkunder havde god bonitet.

- Tilsynet har et noget mere snævert syn på, hvad der er en god kunde. Vi har en lidt bredere opfattelse af, hvad der er en god kunde, siger bankdirektøren.

Finanstilsynet gennemgik 102 udlån under besøget i maj-juni. Gennemgangen førte til yderligere nedskrivninger for i alt 33 millioner kroner. Nedskrivningerne er bogført i bankens regnskab pr. 30. juni 2019.

- Det er en nedskrivning, vi har indregnet, og der ændrer ikke på vores seneste melding, hvor vi opskruede forventninger til det samlede regnskab, siger Jan Ulsø Madsen.

Et af de øvrige påbud omhandler bankens risikostyrings- og compliancefunktioner. Vestjysk Bank har færre ressourcer end sammenlignelige banker på det område, og banken har fået påbud om at styrke risikostyrings- og compliancefunktionen.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce