Annonce
Debat

Vesterhav Syd: Ros til Folketinget?

Læserbrev: Et flertal i Folketinget har som led i den grønne omstilling besluttet at gøre vold på et af landets allermest attraktive kystområder ved at opsætte 192 meter høje havmøller mellem 4 og 10 km fra land ud for bl.a. Holmslands Klit. Folketingsflertallet har taget udgangspunkt i et forældet energipolitisk forlig fra 2012, hvor økonomien for havmøller var en anden end nu.

De kystnære havmøller Vesterhav Syd og Vesterhav Nord udløser et statsligt tilskud på ca. 3 - 4 milliarder kroner (med nuværende elpriser) i den 10 - 12 år lange tilskudsperiode.

Både svenske Vattenfall og danske Dong har indenfor det seneste år bevist, at det i den hollandske og tyske del af Nordsøen nu er muligt at opføre højt ydende havmøller langt fra land uden statstilskud. Uanset de ændrede økonomiske forudsætninger fastholder Folketingsflertallet deres opbakning til de kystnære havmøller.

Vi er dybt rystet over Folketingsflertallets stædige, usaglige og politisk begrundede fastholdelse af et forældet forlig fra 2012, hvor den væsentligste forudsætning var billig strøm fra kystnære havmøller, er blevet overhalet af udviklingen. Det er misbrug af skattefinansierede milliarder i den grønne omstillings hellige navn.

Regeringen lægger nu op til at etablere store havmølleparker med 800 MWatt effekt (eller mere) langt fra land (50 km er nævnt) uden statsligt tilskud. Drop de kystnære havmøller nu, hæv kontrakten med Vattenfall og spar skatteyderne for de milliarder i tilskudskroner, det koster at ødelægge 30 km af landets allermest attraktive kyststrækninger.

Mon Folketingsflertallet er stolte over at have besluttet en enestående og ikke hidtil set massakre af danske kyster?

Af VVM redegørelsen for Vesterhav Syd fremgår bl.a.:

"De bærende karaktertræk i klitlandskabet vurderes ikke forenelige med store tekniske anlæg, særligt på grund af det småkuperede terræn og klithedens rumlige afgrænsning mod kysten, som de høje klitter langs kysten skaber. Påvirkningen vurderes særlig stor indenfor nærzonen, 0 -13 km fra kysten, hvor landskabet vurderes at få et teknisk præg. Havmøllernes kystnære placering over en 15 km lang strækning betyder, at møllerne vil være meget dominerende i landskabsbilledet. Oplevelsen, den vide udsigt over havet og på langs af kysten, der kan opleves fra dette højtliggende terræn vil være væk."

Kort og godt, verdens hidtil største havmøller tæt på land vil medføre uoprettelige skader på de natur- og rekreative oplevelser af det uberørte kystlandskab, oven i købet beliggende i ét af landets allermest attraktive ferie- og turistområder. Det er det rene vanvid.

Mon Folketingsflertallet fortsat er stolt af at have påført de danske skatteydere en ganske unødig merudgift på adskillige milliarder for at sikre den grønne omstilling, og uden at Danmark får en nævneværdig beskæftigelsesmæssig effekt heraf?

Som anført har udviklingen siden energiforliget i 2012 vist, at der nu kan produceres havmøllestrøm i store havmølleparker langt fra land uden statstilskud. Uanset dette fastholder Folketingsflertallet af partitaktiske årsager opbakningen til energiforliget fra 2012, selv om det påfører skatteyderne unødvendige udgifter. Den forventede beskæftigelsesmæssige effekt i landet på 6500 årsværk har kun været ønsketænkning. Det statsejede selskab Vattenfall får fremstillet møllerne i Tyskland!

Mon Folketingsflertallet fortsat er stolte over at have tromlet et projekt igennem, som der aldrig har været lokal opbakning til, og som der i stadig stigende grad nu er dyb mistillid til og det beslutningsgrundlag, som Folketingsflertallet har lagt til grund?

Daværende energiminister Martin Lidegaard lagde i 2012 afgørende vægt på, at der var lokal opbakning i de områder, der var udpeget som mulige områder for kystnære havmøller. For Vesterhav Syd blev opgaven med at sikre opbakning overladt til daværende borgmester Ivar Enevoldsen, der som formand for Hvide Sande Havn burde være inhabil til at varetage denne opgave. Den daværende borgmester løste opgaven sammen med en snæver kreds af interessenter omkring Hvide Sande Havn og meldte tilbage, at der var fuld opbakning til kystnære havmøller ud for Holmslands Klit. Borgmesteren valgte bevidst at se bort fra og undlade at videreformidle kritiske indlæg bl.a. fra sommerhusejere og Søndervig beboerforening. Offentligheden i form af berørte borgere og virksomheder blev ej heller inddraget i denne høring, som - har det vist sig - var et vigtigt grundlag for energiforliget i 2012.

Da offentligheden bliver bekendt med de kystnære havmøller igennem VVM-redegørelsen, har man sikret sig, at der ikke kan ændres på placeringen: I VVM-redegørelsen er anført, at placeringen af møllerne (mellem 4 - 10 km fra land) er besluttet af et flertal i Folketinget og ikke kan diskuteres. Men af hvem? Dette er klar tale! Hele VVM-forløbet har haft karakter af en skueproces og indsigelser er afvist med begrundelsen: Et flertal i Folketinget har besluttet placeringen. Vi er nogen, som troede, vi var borgere i et demokratisk land, men processen omkring kystnære havmøller giver os en anden opfattelse!

Efter at Vattenfalls projekt nu er blevet kendt af den brede offentlighed, som ikke har orket at læse VVM-redegørelsen, er modstanden nu vokset til at dække et bredt udsnit af lokale borgere, det nyvalgte byråd og interesseorganisationer. Man føler sig vildledt/snydt af den tidligere borgmester, der aldrig har oplyst om projektets konsekvenser og udformning og de ødelæggelser, det medfører. Folketingsflertallets beslutning er truffet på et forkert grundlag!

Vi håber, at Folketingsflertallet er stolt over den loyalitet, som det statslige embedsværk udviser i bestræbelserne på for enhver pris at tromle Vesterhav Syd igennem!

Vi har en VVM-redegørelse, hvor der ikke er beskrevet alternativer eller afværgende foranstaltninger for at mindske generne af kæmpemøllerne tæt på land.

Vi har i VVM-redegørelsen set, at embedsværkets beskrivelser af de socioøkonomiske konsekvenser, herunder turisme og ejendomspriser, baserer sig på "tilfældige" udsagn, bl.a. fundet igennem presseklip. Udsagn, der "tilfældigvis" understøtter Folketingsflertallets ønske om at tromle de kystnære havmøller igennem. Ingen objektiv og uafhængig undersøgelse af, hvad konsekvenserne bliver. Det er der jo ej heller behov for, da Folketingsflertallet jo har besluttet, hvor møllerne skal stå!

Vi håber, at Folketingsflertallet værdsætter, at Energistyrelsen ser stort på VVM-redegørelsens retningslinjer for at fremme det projekt, som Vattenfall nu arbejder på at fuldføre!

Af VVM-redegørelsen fremgår: "Havvindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe. Alle havvindmøller skal være af samme type og have samme højde og være ens af udseende". Endvidere anføres: "Desuden bør der tilstræbes en placering så langt fra kysten som muligt."

Vattenfall har i sit projekt valgt at sprede møllerne mest muligt udover hele den ca. 15 km lange strækning fra Hvide Sande til Houvig nord for Søndervig. Møllerne er desuden placeret tættest mulig på land. Det er økonomisk optimalt for Vattenfall at sprede møllerne mest muligt og udnytte den lavere vanddybde tæt på land til at begrænse funderingsudgifterne. Men det er i oplagt strid med ovennævnte retningslinjer i VVM-redegørelsen. Placeringen vil medføre maksimal ødelæggelse af kysten på hele den 15 km lange strækning, frem for en mere koncentreret placering længst mulig fra land i det screenede område.

Dog har Energistyrelsens direktør Morten Bæk en anden opfattelse, da han i svar på en henvendelse i juni 2017 svarer: "Der er i etableringstilladelsen af 22. december 2016 vilkår om, at vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe. Energistyrelsen har med vilkåret ment, at vindmøllerne ikke må opstilles på en måde, som kan virke helt tilfældigt eller rodet, og at vindmøllerne skal opstilles i mønstre, som kan opfattes af øjet. Energistyrelsen vurderer, at det parklayout, som Vattenfall p.t. arbejder med, og som blev præsenteret på borgermødet om værditabsordningen i februar 2017) opfylder vilkåret om, at vindmøllerne skal opstilles i et let forståeligt geometrisk mønster. Der er i etableringstilladelsen af 22. december 2016 også vilkår 4.7, hvor det står, at vindmølleopstiller skal tilstræbe, at der opstilles færre men mere højtydende møller, og det desuden skal tilstræbes, at møllerne placeres så langt fra kysten som muligt. Det har været en forudsætning for udbudet af de kystnære havvindmøller, at opstilleren skulle kunne anvende hele forundersøgelsesområdet til opstilling af havvindmøller. Vattenfall arbejder p.t. med et parklayout, hvor de anvender få højtydende havvindmøller, som er placeret tæt op ad grænserne til forundersøgelsesområdet. Vattenfall har over for Energistyrelsen oplyst, at dette parklayout er det mest økonomisk fordelagtige. Energistyrelsen vurderer, at det parklayout, som Vattenfall p.t. arbejder med, opfylder vilkår 4.7 i etableringstilladelsen af 22. december 2016."

Sådan søger en højtstående centralt placeret embedsmand i loyalitet over for sine politiske arbejdsgivere at fortolke sin egen styrelses retningslinjer i VVM-redegørelsen til fordel for Vattenfalls projekt. Argumentationen om "det mest økonomisk fordelagtige parklayout" kan overhovedet ikke begrunde en fravigelse af VVM-redegørelsens retningslinjer.

Vi synes ganske enkelt, at det er embedsmisbrug af værste skuffe, når Energistyrelsens direktør nu må bruge sin position til at fortolke, hvad hans medarbejdere egentlig har ment i VVM-redegørelsen for at få Vattenfalls projekt til at efterleve VVM-redegørelsen. Hvis det var meningen, så skulle det selvfølgeligt være skrevet ind i VVM-redegørelsen! Vores tiltro til Energistyrelsens håndtering af sagen er langt væk.

Vi vil gerne takke for, at Folketingsflertallet i 2013 ændrede loven om vedvarende energi, så boligejere, der berøres af kystnære havmøller, får mulighed for at søge erstatning!

For Vesterhav SYD har alene 500 boligejere indgivet ansøgning om erstatning og har hver især indbetalt 4000 kr. for at få deres sag behandlet. Men det er ikke erstatning man ønsker, det er bevarelsen af et sjældent naturområde i "Unesco klasse" og den frie uendelige udsigt over havet.

Vores oplevelse er, at hele forløbet omkring Vesterhav Syd har givet anledning til dyb mistillid til den måde, et flertal i Folketinget af politiske årsager med bistand fra det statslige embedsværk har "tromlet" projektet igennem og set stort på indsigelser og de udgifter, som ganske unødigt pålægges de danske skatteydere år frem i tiden.

Vi forstår ganske enkelt ikke, at Folketingsflertallet med et snuptag vil ødelægge danske kyster, som der igennem generationer har været bred poltisk enighed om og folkelig opbakning til skal friholdes for unødig bebyggelse og tekniske anlæg.

Vi oplever, at det statslige embedsværk har ligget under for pres fra Folketingsflertallet om, at projektet for enhver pris skal "tromles" igennem. Der mangler saglige begrundelser og kritiske vurderinger i VVM-redegørelsen på væsentlige områder, herunder turisme, som er en meget væsentlig beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi synes, det er i strid med almindelige retssikkerhedsmæssige principper, at Vattenfall får lov at køre videre med deres projekt, selv om der ligger flere og velbegrundede klagesager i Energiklagenævnet over etableringstilladelsen. Det er oplyst, at klagerne først ventes færdighandlet sidst i år - en klagesagsbehandling, der således vil have varet 2 år! Og det alt imens forberedelserne kører for fuld fart - efter oplysningerne fra Energiklagenævnet for Vattenfalls regning og risiko. Det kan ikke undgå at lægge et urimeligt pres på Energiklagenævnet, når mange millioner står på spil!

Drop de kystnære havmøller og øg kapaciteten i de nye havmølleparker, som Regeringen nu planlægger. Det vil være billigere for skatteyderne. Hvor svært kan det være?

Annonce
Navne For abonnenter

Efterskoleforstander gennem 34 år springer ud som forfatter: - Om 50 år er bogen fuld af gode historier for mine oldebørn

Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Sofus fra 5. klasse på Højmark Skole: - Det er meget vigtigere for mig at komme til håndbold igen end at komme tilbage i skolen

Coronavirus

Forsinket vaccineplan chokerer rejsebranchen: 'Vil det så ske igen - og til det værre?'

Annonce