Annonce
Ringkøbing

Social café truet på eksistensen: Røde Kors vil have større kommunal støtte til caféen i Østergade

Røde Kors Cafeen er et vigtigt samlingspunkt for en hel del borgere, der her blandt andet kan få et billigt måltid mad. Foto: Poul Osmundsen.
Røde Kors Cafeen i Østergade i Ringkøbing står over for renovering; men Røde Kors kan ikke fortsætte med at bidrage med 150.000 kroner om året til cafeens drift.

RINGKØBING: Vil Røde Kors Cafeen i Østergade også hedde Røde Kors Cafeen i fremtiden?

Det er et åbent spørgsmål, efter at Røde Kors i Ringkøbing har bedt kommunen om at øge det økonomiske bidrag til cafeens drift.

- Vi er i den situation, at vi ikke fortsat kan bidrage med 150.000 kroner årligt til cafeens drift. Så hvis ikke det driftstilskud, vi modtager, bliver forøget, så kan det ende med, at vi må opgive at drive cafeen, og må overlade driften til kommunen, siger lokalformand Thorkild Sloth Pedersen.

- Vi håber ikke, det ender sådan. Cafeen er hjerteblod for os, men det er en kommunal opgave at drive væresteder. Den opgave vil vi dog meget gerne fortsat tilbyde kommunen at varetage. Vi bidrager med noget, som kommunen ikke kan. Ud over den daglige leder og to fleksjobbere, er der også tilknyttet en lang række frivillige til cafeen. Vi leverer altså meget for pengene - til gavn for brugerne, fortsætter Thorkild Sloth Pedersen.

Så skal kommunen overtage driften af værestedet, får den altså en merudgift, påpeger han.

Annonce

Renovering planlagt

En kommende renovering af Røde Kors Cafeen afhænger også af, at kommunen øger sit bidrag til driften, fortsætter Thorkild Sloth Pedersen.

Cafeen bruges dagligt af 15 brugere, og det slider på lokalerne. Røde Kors har ikke hidtil haft pengene til at gennemføre en renovering, men det er nu lykkedes at skaffe støtte fra Ringkøbing Y's Men's Club og Frode Laurits Erland Madsens Almennyttige Fond, Skjern, der begge støtter projektet med 10.000 kroner, mens Den A. P. Møllerske Støttefond har givet tilsagn om 50.000 kroner.

Renoveringsprojektet omfatter maling af vægge og loft ved et hold af aktive frivillige. Herefter gøres lokalerne klar til, at et gulvfirma kan udskifte det gamle gulvtæppe med en ny rengøringsvenlig gulvbelægning. Lokales pc-stationer skal renoveres, så der bliver plads til et nyt sofa-hyggehjørne i caférummet. I budgettet er der også afsat penge til at udskifte lamper og de mest udtjente møbler.

- Men vi går ikke i gang med renoveringen, inden vi har indgået en ny aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om drift af cafeen. Vi har foreslået, at kommunen bidrager med 50.000 kroner om året, siger Thorkild Sloth Pedersen.

Ny ordning på vej

Formanden for social- og sundhedsudvalget, Lennart Qvist (løsgænger), bekræfter, at kommunen er "i tæt dialog" med Røde Kors i Ringkøbing.

- Vi er glad for det samarbejde, vi har, og vi kan se en kæmpeværdi i den frivillige indsats, siger han.

- Men vi er også ved at gentænke hele området i sammenhæng med nogle af de aktiviteter, vi selv tilbyder. Det er jo ikke bare i Østergade, vi har et socialt tilbud baseret på frivillig indsats; det har vi også i Skjern i form af Café Montana, Sømandshjemmet i Hvide Sande, og G-Faktor i Ringkøbing.

- Byrådet har lige været gennem en omfattende spareøvelse. Det drejer sig dog ikke blot om at spare, men om at bruge vore ressourcer bedst mulig og give det bedst tænkelige tilbud til brugerne, så lige nu er vi ved at kigge på, hvordan vi kan indrette området i fremtiden, siger Lennart Qvist.

Han forudser, at det "kommer til at tage et stykke tid", før den nye model er klar.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce