Annonce
Vestjylland

Regionsrådsmedlem oprørt over e-mail fra formand Anders Kühnau

Ulrich Fredberg bryder sig ikke om retningslinjerne for, hvem man må og ikke må henvende sig til som politiker. Foto: Lars Rasborg
Venstres Ulrich Fredberg føler, at Kühnau forsøger at udøve kontrol med, hvad ansatte i regionen må fortælle politikerne. Formanden får dog opbakning fra såvel andre politiske modstandere i rådet som fra eksperter i offentlighedslovgivningen.
Annonce

Regionen: "Der har i den seneste tid været flere eksempler på, at regionsrådsmedlemmer har henvendt sig direkte til medarbejdere med spørgsmål eller kommentarer til et konkret dagsordenspunkt. Ligeledes har der været eksempler på, at regionsrådsmedlemmer har ønsket at afholde et møde med en medarbejder om en konkret problemstilling."

Således indledes en e-mail fra regionsrådsformand Anders Kühnau til alle øvrige 40 medlemmer af det midtjyske regionsråd.

Kühnau skriver videre i mailen, at han på baggrund af de nævnte eksempler føler anledning til at præcisere forretningsgangen ved spørgsmål til medarbejdere samt besøg på hospitaler og andre af regionens arbejdspladser. Herefter følger retningslinjerne for henvendelser, som i meget korte træk går ud på, at det altid sker gennem enten regionsrådsformand eller direktionen.

Mailen har fået Venstres Ulrich Fredberg op i det røde felt. Han mener ikke, den "kollektive irettesættelse" hører hjemme i et demokrati.

De rundsendte regler for henvendeles til ansatte

Spørgsmål

Spørgsmål, der vedrører regionens virkeområde, rettes til regionsrådsformanden. Dermed sikres, at alle regionsrådsmedlemmer får adgang til spørgsmål og svar, og at de dermed får samme adgang til viden. Endvidere sikres det, at det er nemt at finde svaret senere, fordi det ligger i Prepare.

Spørgsmål på baggrund af henvendelser fra borgere, rettes også til regionsrådsformanden. Svarene herpå sendes oftest alene til borgeren og regionsrådsmedlemmet, som spørger (ikke til hele regionsrådet), da de ofte indeholder personfølsomme oplysninger.

Spørgsmål, der vedrører et konkret dagsordenspunkt, rettes ligeledes til regionsrådsformanden, eller eventuelt til direktionen. Hvis spørgsmålet har meget konkret/faktuel karakter, kan der eventuelt svares mundtligt, f.eks. i forlængelse af et udvalgsmøde.

Spørgsmål, der vedrører forståelsen af et opgaveområde, rettes ligeledes til regionsrådsformanden. Der vil blive svaret på spørgsmålet ud fra den nuværende viden, og der vil som udgangspunkt ikke blive lavet nye analyser m.m.

Møder og besøg på hospitaler
Der arrangeres som udgangspunkt ikke møder om et konkret emne eller en konkret sag mellem enkelte regionsrådsmedlemmer og medarbejdere. Hvis det eventuelt skal komme på tale i en særlig situation, skal ønsket fremsættes ved henvendelse til regionsrådsformanden.

Besøg på hospitaler kan under hensyntagen til den daglige drift planlægges via henvendelse til regionsrådsformanden, eventuelt som led i praktikordningen for regionsrådsmedlemmer

Annonce

Godt for demokratiet

- Jeg går ud fra, at folk forventer, at man som politiker sætter sig ind i sagerne. I hvert fald føler jeg selv, jeg har pligt til det, og det kan ind imellem indebære, at man er nødt til at kontrollere, om de oplysninger, man får fra direktionen er korrekte, siger Ulrich Fredberg, som indrømmer, at han har kontaktet forskellige ansatte og derfor formoder, at han er en del af årsagen til, at rådsformanden har følt behov for at rundsende e-mailen.

- I min optik kan det da kun være godt for demokratiet, at jeg som regionsrådspolitiker kan kontrollere de oplysninger, jeg får fra administrationen, siger Ulrich Fredberg.

Hertil siger regionsrådsformand Anders Kühnau:

- Forretningsgangene for henvendelser til regionens ansatte er helt efter bogen og er i øvrigt enslydende med gældende regler i andre regioner samt i stort set samtlige kommuner. Regionens medarbejdere er ikke ansat til at agere serviceorgan for os politikere, og de skal kunne stole på ikke at blive brugt politisk. Men der er jo intet i vejen for at en medarbejder ligesom en hvilken som helst anden borger kan henvende sig til en politiker og ad den vej få rejst en sag i regionsrådet, siger Anders Kühnau og tilføjer:

- I øvrigt har ingen andre reageret negativt på min e-mail, tværtimod.

Annonce

Opbakning fra næstformænd

Ulrich Fredbergs partifælle, Carsten Kissmeyer, der udover at være 2. næstformand i regionsrådet også har en mangeårig fortid som borgmester i først Ikast og siden i Ikast-Brande Kommune, bakker helt op om den socialdemokratiske formand.

- Ulrich Fredbergs holdning er ikke Venstres. Det er helt på sin plads med henvendelsen. Vi kan ikke have 41 regionsrådsmedlemmer til konstant at rende rundt i organisationen og stille spørgsmål, og det er også vigtigt, at vi som politikere har de samme informationer, når vi skal tage stilling i en sag. Reglerne, som Kühnau har rundsendt gælder faktisk i alle de kommuner, jeg har kendskab til, siger Carsten Kissmeyer.

1. næstformand i regionsrådet, Hanne Roed (R) er helt enig og siger videre:

- Ulrich Fredbergs holdning er jo i virkeligheden mere et udtryk for, at han ikke har tillid til embedsværket. At man ikke stoler på, at man får de rigtige oplysninger. Men vi har et system, der bygger på, at vi kan have tillid til vores embedsfolk. Man skal passe meget på ikke at udøve sin politiske embedsførelse, så det går ud over medarbejdere.

Hanne Roed peger også på, at de gældende regler jo på ingen måde er til hinder for, at man kan spørge ind, hvis man synes, der mangler væsentlige oplysninger i en sag.

- Reglerne er helt efter bogen. Medarbejderne er ikke serviceorgan for politikerne, siger Anders Kühnau. Foto: Axel Schütt
Annonce

Helt efter reglerne

Heller ikke hos eksperterne er der megen forståelse at hente for Ulrich Fredberg. Offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole oplyser, at regionen sagtens kan fastsætte sådanne regler.

- Og de er ganske fornuftige, hvis man vil undgå usikkerhed hos de ansatte. Det enkelte medlem kan ikke beordre ansatte til at give information, siger han.

Han påpeger videre, at regionens regler suppleres af lovteksten i den kommunale styrelseslovs § 9, der handler om sagsindsigt, og som også gælder for medlemmer af regionsråd. Ifølge den er borgmesteren eller rådsformanden forpligtet til at sikre, at det enkelte medlem får de oplysninger, der er anmodet om.

Heller ikke chefforsker samme sted, Roger Buch, ser problemer ved de regler, som Anders Kühnau har rundsendt.

- Som udgangspunkt er det rådsformanden eller borgmesteren, man stiller spørgsmål til. De præcise regler besluttes af regionsrådet, hvilket jo også betyder, at hvis man som rådsmedlem synes reglerne for at stille spørgsmål bør være lempeligere, kan man jo stille forslag om det og forsøge at få flertal, siger Roger Buch og tilføjer:

- Det er lidt en balancegang. Man kan mene, at at vejen via rådsformanden er lidt tung og lang, hvis blot man ønsker simple rent faktuelle oplysninger. Omvendt risikerer ved at åbne for meget op, at embedsværket bliver viklet ind i politiske slagsmål.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Kvalitet i stedet for tom reklame

Annonce