Annonce
Skjern

Klagesag om minkfarm er udsat igen

Peder Larsen ses mellem sine minkhuse ved Uglbjergvej og må indtil koncentrere sig om arbejdet der. Arkivfoto.

Minkavler Peder Larsen kan kun vente på, at Natur- og Miljøklagenævnet får behandlet hans sag fra Uglbjergvej. Samtidig har han fået miljøgodkendelse til en helt ny farm ved Nr. Vognbjergvej.

Peder Larsen er minkavler i Dejbjerg, og så er han også en meget tålmodig mand.

Annonce

Han venter og venter og venter.

Nu er der næsten gået to år uden en endelig afgørelse på hans så voldsomt diskuterede sag om en udvidelse af minkfarmen på adressen Uglbjergvej 8 fra 5500 tæver til 9999 tæver.

Kommunen sagde i første omgang nej til hans ønske om den voldsomme udvidelse, hvorefter der blev holdt en række møder mellem ham og den nærliggende Dejbjerglund Efterskole med håbet om, at de to involverede parter i sagen kunne finde hinanden i en mindelig løsning, som begge parter kunne leve med.

Ikke travlt

Adskillige møder gav ingen løsning på sagen, og afslaget blev anket af Peder Larsen til Natur- og Miljøklagenævnet, der siden begyndelsen af 2014 ikke har haft travlt med at komme i gang med en behandling af klagen.

»Jeg fik i vinter et brev fra nævnet, at man på grund af en meget stor sagsmængde desværre var nødt til at udsætte sagsbehandlingen med et kvartal, og så har jeg igen lige før sommerferien fået et nyt brev fra styrelsen, hvor man igen beklager en meget stor sagsmængde, og at man derfor er nødsaget til at udskyde sagsbehandlingen med yderligere et halvt år. Så jeg venter bare stadig. Gad vide hvornår der kommer til at ske noget. Sikkert nok først en gang i løbet af 2016, men i den tid, der går, kan jeg ikke komme videre,« siger Peder Larsen.

På et tidspunkt, efter at han havde anket afslaget fra kommunen, begyndte han at overveje et generationsskifte i minkfarmen på den måde, at han ville arbejde på at flytte hele farmen til Nr. Vognbjergvej og så opføre en ny stor farm der.

Han søgte om en miljøgodkendelse af en farm til 5000 tæver og, og den har han fået, så lige før sommerferien indsendte han en ansøgning om byggetilladelse.

»Der har så - nok grundet ferietiden - ikke været en politisk behandling af den ansøgning. Der er også fortsat en uafklaret sag med en klager, men den volder næppe store problemer, fordi klageren slet ikke bor på den pågældende ejendom,« siger Peder Larsen.

Men han kan ikke rigtigt gøre noget

Udover at vente...

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce