Annonce
Læserbrev

KD's byrådsgruppe: Er højspændingsforbindelsen gennem vores kommune unødvendig?

Læserbrev: KD vil gerne kvittere for, at Bent K. Søndergård og Niels Henrik Vad har fået foretræde for Folketingets energiudvalg, for på ny at stille spørgsmål til Viking Link og dermed også højspændingsmasternes nødvendighed ned gennem Jylland. Da Energinet præsenterede Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget for projektet med højspændingsmasterne i starten af 2018, blev det gjort klart, at den nye forbindelse var nødvendig for den grønne omstilling. På det givne tidspunkt troede vi, at højspændingsforbindelsen var en tvingende nødvendighed. Siden da er der løbet meget vand i Skjern å.

Da der var stormøde i Videbæk for et år siden, var det tydeligt, at der fra borgernes side ville blive protesteret imod projektet, da det jo for mange mennesker har en meget indgribende betydning for deres liv. Det vi ikke havde forudset, var, at der fra flere uvildige forskeres side sidenhen er blevet stillet så meget spørgsmålstegn ved projektets nødvendighed.

Kort fortalt har professorer og andre forskere nemlig påpeget, at den planlagte højspændingsforbindelse i vores kommune ikke er nødvendig pga. den grønne omstilling. Den eneste grund til forbindelsen er en planlagt kabelforbindelse til England, kaldet Viking Link, som forskerne oveni betragter som en yderst tvivlsom investering, der vil modvirke grøn omstilling.

I løbet af de sidste par uger har en undersøgelse, foretaget af den uvildige europæiske samarbejds- organisation for transmissionsselskaber, Entso-e, så ydermere vist, at forudsætningerne for Viking Link ikke holder, og at økonomien i dette projekt er endnu mere katastrofal end først antaget.

Og for at det ikke skal være løgn, har magasinet Ingeniøren under overskriften ”Statens Energinet er ude af kontrol” skrevet, at ”Der mangler helt grundlæggende kontrol med, at Energinet handler i samfundets interesse.” Oplysningerne kommer fra en rapport udarbejdet af 3 konsulentfirmaer på vegne af Energistyrelsen, Energi- og Finansministeriet, og rapporten, som kommer med en sønderlemmende kritik af Energinet nævner specifikt Viking Link som et på alle måder håbløst projekt.

Man kan, måske med rette, påstå, at vi som politikere burde have undersøgt disse forhold, men politikere er lægfolk, som ikke kan have forstand på alt, men må lytte til eksperterne. De eksperter, troede vi, var Energiministeren og Energinet, men med al den dokumentation, som er fremlagt fra uvildige forskere, er vi blevet i tvivl.

Er den ødelæggende højspændingsforbindelse gennem Vestjylland slet ikke nødvendig? Tjener den kun til formål at kunne levere strøm til en anden unødvendig forbindelse, Viking Link, som forskere omtaler som ren spekulation? Disse spørgsmål er nogle af dem, som de to borgere fra Herborg er taget til Christiansborg for at få stillet - og forhåbentlig få svar på.

Det giver ingen mening, at politiske beslutninger truffet af Folketinget fastholdes, hvis det viser sig, at det oprindelige beslutningsgrundlag ikke var korrekt og fyldestgørende.

Derfor vil KD opfordre til, at vi som samlet byråd sender en kraftig appel til Folketingets partier om, at projekterne stilles i bero indtil ovenstående spørgsmål er afklaret.

Annonce
Skitse: Bystrup Arkitekter samt Rambøll
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Beklageligt men vigtigt: Danmarks Naturfredningsforening demonstrerer ikke sin magt

Læserbrev: I Dagbladet lørdag den 22. februar bliver Danmarks Naturfredningsforening beskyldt for at demonstrere sin magt af en vred Leif K. Christensen. Til det er der kun at sige, at DN ikke har magt til bestemme noget som helst. Det har myndighederne, og sådan skal det være i en liberal demokratisk retsstat som den danske. DN har derimod som frivillig NGO ret til på lige fod med andre frivillige i civilsamfundet at bidrage til, at borgere og myndigheder sørger for at passe så godt som muligt på miljøet og den natur, som er vores fælles værdier. Men DN bestemmer ikke, om disse værdier bliver beskyttet eller ødelagt. Det er den enkelte borgers, grundejers og myndighedernes ansvar. Hvorfor rette sin vrede mod DN, når problemerne skyldes lovgivning, som Folketinget finder nødvendig, og myndighedernes administration af de givne lovbestemmelser? Hvorfor ikke sætte pris på, at der en frivillig organisation, som holder øje med kommunens administration af lovgivningen og støtter borgere, som med rette gør opmærksom på mulige ulovligheder? Årsagen til vreden er, at kommunens dispensationer til sommerhusbyggeri på nogle beskyttede heder på Holmsland Klit er blevet påklaget af DN til det statslige klagenævn. Det har DN gjort, fordi der er rejst tvivl, om kommunen har handlet korrekt i forhold til lovgivningen om beskyttelse af heder og andre naturarealer, og fordi det er vigtigt at få afklaret ved en statslig myndighed, om det er tilfældet. Om kommunen har handlet korrekt eller ej, det ikke er noget, DN skal bestemme. Det gør klagenævnet ud fra vurderinger af lovbestemmelserne og intentionerne bag disse. Det er ikke et spørgsmål om juristeri, men om, at vi bor i en retsstat, hvor også kommunen skal følge lovgivningen. Hvis DN havde undladt at påklage disse prøvesager, ville det have været DN, der bestemte, at kommunen havde handlet korrekt og kunne fortsætte med at give dispensationer til byggeri på beskyttede heder. Det er ikke op til interesseorganisationer at afgøre den slags, men en statslig opgave. Problemerne er opstået, fordi staten for cirka 50 år siden fastlagde, hvor der ikke kunne bygges sommerhuse på Holmsland Klit, og hvor der ville være mulighed for at udlægge sommerhusområder gennem vedtagelse af lokalplaner. Nogle år senere vedtog Folketinget imidlertid lovbestemmelser, som blandt andet beskytter klitheder og klitter mod f.eks. økonomisk udnyttelse til landbrug, byggeri og anlæg, bl.a. fordi Danmark på europæisk plan har et særligt ansvar overfor disse naturområder. Dog er der mulighed for myndighederne til ”i særlige tilfælde at gøre undtagelser fra bestemmelserne”, for eksempel ved at give dispensation til ændringer på vilkår om, at der tages særlige naturhensyn eller andet steds omlægges landbrugsjord til natur. Disse lovbestemmelser kom også til at gælde alle områder på Holmsland Klit, som ikke var udlagt til sommerhusområde i bygningsvedtægt eller med en lokalplan. Kommunen vedtager alligevel i de efterfølgende år en række lokalplaner, som udlægger beskyttede klitheder og klitter til sommerhusbebyggelse. Kommunen mener ikke, at der skal gives dispensation fra naturbeskyttelsen til byggeri og giver derfor i årene efter et stort antal almindelige byggetilladelser til nye sommerhuse, tilbygninger med videre - også selvom der i nogle af lokalplanerne står, at ansøgninger skal behandles i forhold til naturbeskyttelsen af heder og klitter. Hvis det statslige klagenævn afgør, at det er i overensstemmelse med lovgivningen at give tilladelse til byggeri på beskyttede heder og dispensationer fra beskyttelsen af klitheder, så tager DN det til efterretning. Kommunen kan så give byggetilladelser og eventuelt dispensationer på de arealer i lokalplanerne, som ikke er bebygget, og til tilbygninger, skure og lignende under hensyntagen til naturværdierne og på særlige vilkår. Hvis klagenævnet beslutter, at det er i strid med lovgivningen at give tilladelser til byggeri på beskyttede heder, så er det et problem for kommunen, som i så fald har givet mange ulovlige byggetilladelser og givet mange grundejere forventninger om at kunne bygge i henhold til de kommunale lokalplaner. Kommunen burde i så fald have undladt at vedtage lokalplaner, som omfatter byggeri på beskyttede heder, og staten burde have meddelt kommunen, at der i almindelighed ikke kan gives dispensation fra naturbeskyttelsen af klitheder og andre naturarealer. Under alle omstændigheder er det ikke DN, der er årsag til problemerne. DN er først i 2019 blevet bekendt med situationen, fordi kommunen i mange år ikke har dispenseret fra beskyttelsen af hederne til byggeri med videre, og først nu i år fremsender konkrete dispensationer på grund af den tvivl, der er rejst om kommunens administration. DN har derfor set sig nødsaget til at påklage nogle af kommunens afgørelser til klagenævnet for at få afgjort, hvad der er korrekt administration af lovgivningen – ikke for at demonstrere magt. DN påklager meget få kommunale afgørelser om året og får medhold i langt de fleste ved klagenævnet. Det er beklageligt, at nogle få bygherrer på Holmsland Klit må vente nogle måneder på klagenævnets afgørelse, men det er vigtigt at få afklaret de væsentlige problemer en gang for alle.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Ørskov: Jeg ville gerne have vidst, at min mor havde fået tilbudt jobbet

Annonce