Annonce
Navne

Historien om Doktor Toft - alias Jens Andreas Toft: En årgang 1871 med et stort hjerte for Højmark og Vestjylland

Doktor Toft, Jens Andras Toft, Højmark, født i 1871. Privatfoto
I kriseårene i begyndelsen af 1930'erne stiftede han et legat. Af renterne fik hvert barn af landbostanden i sognet ved fødslen en sparekassebog med et pålydende af 150 kroner. Beløbet kommer til udbetaling med påløbne renter på barnets 25 års fødselsdag.

Højmark: Jens Toft fra Højmark har skrevet følgende alternative mindeord om Jens Andreas Toft, også kendt som doktor Toft:

Jens Andreas Toft blev født på gården Ny Degnbol i Højmark den 18. april 1871 og døde i Højmark den 17. januar 1952. På kirkegården står en mindesten, rejst af sognefæller. Hans livsgerning var som læge i København fra 1905 til 1945.

Hans erindringer fra barndommen til etablering af lægepraksis på Nørrebro i København er fire læderindbundne håndskrevne bøger. Først om barndommen hjemme på gården, hvor han blandet andet var fårehyrde på familiens 80 tønder land hede lidt nord for Øster Lem Hede. Senere om hans brevveksling med hjemmet gennem studieårene.

Annonce

Bøgerne er blevet redigeret og bliver nu trykt.

Doktor Toft sendte på forskellig vis sin fædrene arv tilbage til fødesognet. I kriseårene først i 1930'erne stiftede han i Sønder Lem Andelskasse et legat. Af renterne fik hvert barn af landbostanden i sognet ved fødslen en sparekassebog med et pålydende af 150 kroner. Også børn af ugifte mødre! Beløbet kommer til udbetaling med påløbne renter på barnets 25 års fødselsdag.

En sommer først i 1930'erne havde Nationalmuseets arkæologer, bl.a. den berømte professor Gudmund Hatt, travlt med undersøgelser i de lyngklædte Kælderbakker i Øster Lem, to kilometer øst for Højmark. Der havde man påvist, at jorden havde været dyrket i jernalderen. Det er det velbevarede system af oldtidsagre og små marker omgivet af lave jorddiger, der har gjort stedet kendt.

Doktorens fødehjem med fjorden i baggrunden. Privatfoto

Resultaterne var så fine, at Doktor Toft stillede midler til rådighed til køb af samtlige parceller med henblik på fredning af i alt godt 150 tønder land. Hele arealet blev skænket til Nationalmuseet, der sendte følgende brev:

København, d. 9. November1935

Hr. Læge A . Toft !

Efter at Undervisningsministeriet har bemyndiget Nationalmuseet til at underskrive de Skøder, hvorved det store Hedeareal i Lem Sogn med karakteristiske ogvelbevarede spor af Oldtidsagre overdrages til Nationalmuseet som dettes ejendom, skal jeg herved på Museets vegne overbringe Dem min hjerteligste Tak for den store betydningsfulde Gave, De således har skænket.

Denne Fredning er den største i sin art i Danmark, og det vil være af overordentlig Værdi for Forstaaelsen af dansk Agerbrugshistorie i Oldtiden at dette udstrakte Omraade nu får lov at henligge uforstyrret i al Fremtid. De har ved Deres Gave bidraget til at Sporene af vort Lands gamle Kultur ikke forsvinder.

Deres ærbødige

Fra p-pladsen vest for Øster Lem Hede går man mod syd op ad Kjelderbanken med den helt forrygende udsigt over Vestjylland, over forland, fjord og klitterne i baggrunden, alt set oppe fra, 70 meter over havet.

Måske gemmer der sig noget spændende på næsset, der er afgrænset med stejle sider mod øst, syd og vest. Der er ingen synlige spor af volde og marker, kun en anden slags vold, nemlig en vold, der er anlagt parallelt med en lav grav. Vold og grav afskærer den fjerde side af næsset, men endnu ved vi ikke, hvor gammel dette anlæg er.


I kriseårene først i 1930'erne stiftede han i Sønder Lem Andelskasse et legat. Af renterne fik hvert barn af landbostanden i sognet ved fødslen en sparekassebog med et pålydende af 150 kroner.


Hatt og Steensberg tegnede det blot med samme signatur som voldene omkring markerne og undlod at vise grøften. Der kunne ligge en samling jernalderhuse her på Kjelderbanken, og måske kan vold og grav, hvis de engang bliver dateret, have spillet en rolle i den sammenhæng.

Vi kender allerede en befæstet boplads fra denne tid i Lyngsmose nordvest for Ringkøbing. Men hvad der gemmer sig plateauet på Kjelderbanken, véd vi altså ikke noget om endnu.

Måske der bliver løftet noget af sløret i løbet af sommeren, hvor Nationalmuseet har planer om at foretage udgravninger på netop Kjelderbanken.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Nu er opgravningen af minkene i gang

Navne

Far til Folkets Hus har rundet de 70

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Over tusind kroner for en tur på sygehuset: Ældre frygter kæmperegninger for flexture til Gødstrup

Annonce