Annonce
Ringkøbing-Skjern

Derfor forlanger han nabosommerhuset fjernet

Sommerhuset Hareklit 14 - huset til højre på billedet - er opført med en ulovlig byggetilladelse, mener ejeren af det hvide nabohus, Kurt Krogsgaard. Arkivfoto: Jørgen Kirk
Kurt Krogsgaard mener, at kommunen har givet en ulovlig byggetilladelse til opførelse af nabosommerhuset Hareklit 14.

Skodbjerge: Det er en aktindsigt i en byggesag i sommerhusområdet Skodbjerge, der førte til optrevlingen af Ringkøbing-Skjern Kommunes fejlagtige praksis for udstedelse af byggetilladelser i elleve områder på Holmsland Klit.

Kurt Krogsgaard, der ejer helårshuset på Hareklit 16, mener at kommunen har givet en ulovlig byggetilladelse til opførelse af nabosommerhuset Hareklit 14 – og han kræver huset fjernet. Huset blev opført i 2018.

Hareklit 14-parcellen bestod to matrikler: Et lille trekantet grundstykke på 338 kvadratmeter forrest og et mere regulært grundstykke bagest på 3117 kvadratmeter, hvorpå der lå en byggeret.

I første omgang meddelte kommunen bygherren, at der ikke var en byggeret på det lille grundstykke, og at der i øvrigt her lå en klit, der ikke må bygges på.

Et hus på det bageste, store grundstykke ville ikke have generet Kurt Krogsgaard, da der ikke ville være indbliksgener takket være det kuperede terræn.

Kommunen gav imidlertid byggetilladelse til at bygge på den lille grund forrest og tillod at klitten blev fjernet. Det muliggjorde, at ejeren senere kan udstykke den bagvedliggende grund til endnu et sommerhus. Byggetilladelsen viser, at sommerhuset placeres ind over skel til den store grund. Efterfølgende giver kommunen lov til en arealoverførsel fra den store grund, der reduceres til 2008 kvadratmeter, til den lille grund, der så bliver på 1447 kvadratmeter. Dette lovliggør dog ikke byggeriet, når et grundstykke skal være mindst 2000 kvadratmeter ifølge lokalplanen, mener Kurt Krogsgaard.

Derfor protesterede han med henvisning til, at der ikke var en byggeret på den matrikel, der fik byggetilladelse.

Desuden påpegede Krogsgaard, at der på begge matrikler ligger tinglyste servitutter, der omtaler arealanvendelsen som en fredning. Han bad kommunen dokumentere, at byggegodkendelsen ikke var i strid med fredningsbestemmelserne. Kommunen kunne ikke fremskaffe de tinglyste fredningsdokumenter, men fastholdt, at der ikke var fredningsbestemmelser, der hindrede byggeriet.

Det fik Kurt Krogsgaard til at grave i sagerne. Han fremskaffede gennem tinglysningsretten fredningsdokumenterne, hvoraf det fremgår, at der ikke må opføres bygninger af noget art på arealerne.

Han fandt også frem til, at arealerne desuden er omfattet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, der forbyder enhver tilstandsændring, herunder nybyggeri. Derfor mener Kurt Krogsgaard, at tilladelsen og dermed byggeriet er ulovligt og bør fjernes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce